Raport pe anul 2015 privind accesul la informaţiile publice conform Legii 544/2001

Categorii de informaţii publice

(cf Norme metodologice – HG 123/2002, art. 27)

Date

I. Solicitări

I.a. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public

148

I.b. Date solicitate de către Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Ministerul Culturii şi Cultelor

40

I.c. Alte solicitări, departajat pe domenii de interes:

108

I.c.1. Arheologie

17

I.c.2. Istorie

8

I.c.3. Conservare-restaurare

1

I.c.4. Ştiinţele naturii

6

I.c.5. Artă

1

I.c.6. Etnografie

4

I.c.7. Relaţii publice

6

I.c.8. Administrativ

65

I.d. Numărul de solicitări rezolvate favorabil

148

I.e. Numărul de solicitări respinse

0

I.f.  Numărul de solicitări adresate în scris pe suport de hârtie

101

I.g. Nnumărul de solicitări adresate de persoane fizice

47

I.h. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice

II. Reclamaţii

II.a Numărul de reclamaţii administrative

-

II.a.1. rezolvate favorabil

-

II.a.2. respinse

-

II.b. numărul de plângeri în instanţă

-

III. Compartimentul de informare şi relaţii publice

III.a. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

-

III.b. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes

-

III.c. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare

15

IV. Informaţii din oficiu

IV.a. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 (M.O. 528/23.07.03), cu modificările ulterioare

Organigrama şi statul de funcţii, aprobat prin HCJA 187/23.07.2010

Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin HCJA 259/30.09.2010

IV.b. Structura organizatorică

Total posturi: 48

Personal conducere: 5

Personal execuţie: 43

Serviciul arheologie-istorie

Total posturi: 13

Conducere: 1

Execuţie: 12

Serviciul artă

Total posturi: 7

Conducere: 1

Execuţie: 6

Compartimentul ştiinţele naturii

Total posturi: 4

Execuţie: 4

Compartimentul etnografie

Total posturi: 3

Execuţie: 3

Compartimentul relaţii publice

Total posturi: 2

Execuţie: 2

Serviciul restaurare-conservare

Total posturi: 11

Conducere: 1

Execuţie: 10

Compartimentul contabilitate-administrativ

Total posturi: 7

Conducere: 2

Execuţie: 5

IV.c. Programul de vizitare a expoziţiilor

Zilnic: 9 – 17; luni închis

IV.d. Programul de lucru la birouri, laboratoare şi ateliere

Luni – vineri: 8 – 16

IV.e. Programul de audienţe

Luni – sâmbătă: 10 – 12

IV.f. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Director

Dr. Peter Hügel

Contabil şef

Ec. Emanuela Bundea

Şef serviciu conservare-restaurare

Gheorghe Petrişor

Şef serviciu arheologie-istorie

Dr. Adelina Stoenescu

Şef serviciu artă

Dr. Adriana Pantazi

Funcţionar responsabil cu difizarea informaţiilor publice

Dr. Adelina Stoenescu

 IV.g Coordonatele de contact

                                           Denumirea

Complexul Muzeal Arad

                                           Sediul

Piaţa George Enescu 1, 310131 Arad

                                           Numere de telefon

0257/281.847

                                           Fax

0357/800.035

                                           Adresa de e-mail

office@museumarad.ro

IV. h Sursele financiare, bugetul

Ordonator de credit

Consiliul Judeţean Arad

Subvenţii de la buget

1.886.131 RON

Venituri proprii

29.657 RON

Total venituri

1.915.788 RON

Total cheltuieli

1.915.788 RON

 

 

IV.i Programele şi strategiile proprii

 

 

 

IV.i.1. Depozitarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea (ştiinţifică, expoziţională, educaţională) a patrimoniului mobil propriu

IV.i.2. Îmbogăţirea patrimoniului prin periegheze, săpături arheologice, donaţii şi achiziţii

IV.i.3. Cercetarea interdisciplinară a zonei arădene: geologic, paleontologic, floristic, faunistic, arheologic, istoric, etnologic etc.

IV.j Lista cuprinzând documentele de interes public

 

 

Instituţia nu produce sau gestionează documente clasificate

IV.k Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 

Produce documente

administrativ-contabile

 

de evidenţă a patrimoniului mobil propriu

 

legate de activitatea de conservare-restaurare

 

de expertiză arheologică, numismatică, de artă, conservare

Gestionează documente

de valoare istorică din propriile fonduri

IV.l modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 reclamaţie la Consiliul Judeţean Arad (Comisia pentru cultură, vicepreşedinţi, preşedinte)